ESPI 3/2016 Przyjęcie przez Zarząd harmonogramu II Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz ustalenie do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą propozycji ceny i ilości skupowanych akcji

W nawiązaniu do Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z dnia 1 grudnia 2015 roku oraz Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z 7 grudnia 2015 r., Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu harmonogram II Transzy Programu Skupu akcji własnych. Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 18 stycznia br. podjął uchwałę w sprawie propozycji ceny (wynagrodzenia) i ilości skupowanych akcji w ramach II Transzy Programu Skupu. Proponowana ilość akcji, która miałaby być przedmiotem nabycia przez Spółkę to 786 220 (słownie: siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia) sztuk, a proponowana cena (wynagrodzenie) to 2,15 zł (słownie: dwa złote i piętnaście groszy) za jedną akcję. W/w propozycja, zgodnie z Uchwałą nr 6 NWZA z dnia 1 grudnia 2015 r., zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

ESPI 3/2016 Przyjęcie przez Zarząd harmonogramu II Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz ustalenie do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą propozycji ceny i ilości skupowanych akcji

Uchwała Zarządu II Transza Programu skupu akcji własnych

PODOBNE ARTYKUŁY