ESPI 29/2019 Wydanie kolejnych akcji w ramach Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020 – zmiana wysokości kapitału zakładowego

ESPI 29/2019 Wydanie kolejnych akcji w ramach Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020 – zmiana wysokości kapitału zakładowego – pobierz

Zarząd IMS S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2019 r. osoby uprawnione na mocy Regulaminu Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020 („Program Motywacyjny”), uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki 18 sierpnia 2017 roku oraz zatwierdzonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. 26 września 2017 roku objęły łącznie 456.000 akcji serii C. W dniu dzisiejszym nastąpiło wydanie tych akcji uprawnionym osobom.

W ramach ww. Programu Motywacyjnego za 2018 rok przyznanych zostało łącznie 500.500 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela. Prawo do objęcia akcji  mogło być zrealizowane nie później niż do 24 lipca 2019 roku.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2019 z dnia 5.06.2019 r. wszystkie akcje w ramach ww. Programu Motywacyjnego za 2018 rok zostały objęte przez uprawnione osoby.

Cena emisyjna akcji serii C, zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego, wyniosła 3,03 zł za 1 akcję. Osoby, które objęły akcje w ramach Programu Motywacyjnego zobowiązane są do bezwzględnego niezbywania nabytych akcji (lock-up) przez 12 miesięcy od dnia objęcia akcji.

W wyniku emisji i objęcia akcji serii C nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego IMS S.A. Po podwyższeniu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 647.466,62 PLN, a łączna liczba akcji 32.373.331. Objęte w dniach 5 i 18 czerwca 2019 r. akcje serii C stanowią łącznie 1,57% kapitału zakładowego przed podwyższeniem oraz 1,57% ogólnej liczby głosów. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, wynosi obecnie 32.373.331.

Pozostała wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym w dniu dzisiejszym wydaniu dokumentów akcji wynosi 19.990,00 zł

Spółka w związku z zakończeniem realizacji Programu Motywacyjnego III za 2018 rok podejmie kroki w celu dematerializacji akcji, ich rejestracji oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.

 

Podstawa szczegółowa: par. 5 ust. 8 oraz par. 13 RMF Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

PODOBNE ARTYKUŁY