ESPI 29/2018 Aktualizacja Programu Skupu akcji własnych i III Transza Programu Skupu akcji własnych

ESPI 29/2018 Aktualizacja Programu Skupu akcji własnych i III Transza Programu Skupu akcji własnych – pobierz

Uchwała nr 1 Program skupu tekst jednolity – pobierz

Uchwała nr 2 III transza skupu – pobierz

W nawiązaniu do Uchwały nr 19 z 25 maja 2017 r. w powiązaniu z Uchwałą nr 26 z 6 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. („ZWZ”), Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu:

– uchwałę nr 1 Zarządu IMS S.A. z 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Skupu Akcji Własnych Spółki przyjętego Uchwałą nr 1 Zarządu IMS S.A. 13 lutego 2018 r.

– uchwała nr 1 zawiera tekst jednolity Programu Skupu Akcji;

– uchwałę nr 2 Zarządu IMS S.A. z 28 czerwca 2018 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia Transzy III Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.

Aktualizacja Programu Skupu Akcji Własnych wynika z przyjętej przez ZWZ Uchwały nr 26 z 6 czerwca 2018 r. i dotyczy:

– upoważnienia Zarządu IMS S.A do nabycia dalszych 2.000.000 akcji własnych Spółki;

– przekazania na nabycie ww. akcji własnych dodatkowych 5.000.000 zł.;

– przedłużenia terminu na nabywanie akcji własnych do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z uaktualnionym, jednolitym tekstem Programu Skupu Akcji, celem obowiązującego Programu jest nabycie przez Spółkę nie więcej niż 3.000.000 akcji własnych w celu ich:

– umorzenia, lub

– przeznaczenia do dalszej odsprzedaży, lub

– przeznaczenia na inny prawnie dopuszczalny cel wskazany przez Zarząd Spółki.

Na nabycie akcji własnych ZWZ przeznaczyło łącznie kwotę do 7.500.000,00 zł, obejmującą, oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia. Po jego aktualizacji Program będzie trwał do 31 grudnia 2019 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, uprawniony jest:

– zakończyć nabywanie Akcji przed 31 grudnia 2019 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,

– zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.

Program będzie wykonywany w ramach transz realizowanych w okresie wskazanym powyżej.

W ramach III Transzy akcje nabywane będą za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi inwestycyjne (domu maklerskiego). Emitent w III Transzy zamierza nabyć nie więcej niż 300.000 akcji i przeznacza na nabycie kwotę 750.000 PLN. III Transza będzie trwała w okresie od 2 lipca do 27 lipca 2018 r. (łącznie z tym dniem), chyba że wcześniej środki przeznaczone na nabycie akcji w Transzy III zostaną w całości wyczerpane.

 

PODOBNE ARTYKUŁY