ESPI 28/2015 Powołanie Rady Nadzorczej Internet Media Services S.A. na kolejną kadencję

ESPI 28/2015 Powołanie Rady Nadzorczej Internet Media Services S.A. na kolejną kadencję – pobierz

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Internet Media Services S.A. – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A. (Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 3 czerwca 2015 roku powołało z dniem 3 czerwca 2015 roku Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję w składzie:

  •  Wiesław J. Rozłucki,
  •  Jarosław P. Parczewski,
  •  Artur G. Czeszejko-Sochacki,
  •  Jarosław P. Dominiak,
  •  Michał P. Rączkowski.

Wszyscy wymienieni powyżej Członkowie Rady Nadzorczej, zostali powołani na następną kadencję Rady Nadzorczej Spółki w dniu 10 czerwca 2013 roku, a jednocześnie tego samego dnia została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki o zmianie Statutu Spółki polegająca na wydłużeniu kadencji Rady Nadzorczej Spółki z dwóch do pięciu lat, która to zmiana została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w dniu 4 lipca 2013 roku. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych co do długości aktualnej kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powołało w/w osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejne trzy lata w ramach obowiązującej – na dzień podjęcia niniejszej uchwały – pięcioletniej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 3 czerwca 2015 roku Członkowie Rady Nadzorczej powierzyli Panu Wiesławowi Rozłuckiemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a Panu Jarosławowi Parczewskiemu – funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednocześnie na posiedzeniu Rada powołała Panów Jarosława Parczewskiego, Jarosława Dominiaka oraz Artura Czeszejko-Sochackiego w skład Komitetu Audytu IMS S.A. Panu Jarosławowi Parczewskiemu powierzono funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Żaden z Członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Internet Media Services S.A., nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do Internet Media Services S.A., ani nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Życiorysy Członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do raportu.

PODOBNE ARTYKUŁY