ESPI 28/2014 Znacząca umowa – lokaty bankowe

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka, “Emitent”) informuje, że w dniu 29 października br. Spółka utworzyła w Deutsche Bank Polska S.A. kolejną lokatę terminową, w wysokości 0,7 mln zł (lokata ta powstała z zapadłej w dniu 28 października br. lokaty w Deutsche Bank Polska S.A. na 0,5 mln zł, powiększonej o dodatkowe 0,2 mln zł). Lokata zawarta została do dnia 27.01.2015 r., oprocentowana jest na warunkach rynkowych. Łącznie z lokatami zawartymi w dniu 06.10.2014 r. (na kwotę 0,5 mln zł, oprocentowanie na warunkach rynkowych, zapada 04.01.2015 r.) oraz w dniu 15.01.2014 r. (na kwotę 0,8 mln zł, oprocentowanie na warunkach rynkowych, zapada 13.01.2015 r.), Spółka ma łącznie lokaty w Deutsche Bank Polska S.A. na kwotę 2 mln zł. Na koniec czerwca 2014 roku Emitent posiadał w tym banku lokaty na łączną wartość 0,5 mln zł, natomiast na koniec września br. była to wartość 1,5 mln zł – Spółka na bieżąco zwiększa lub zmniejsza poziom lokat bankowych w Deutsche Bank Polska S.A. (a także w kilku innych bankach) w zależności od aktualnych potrzeb operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych. Warunki zawarcia w/w lokat nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. W/w umowy dotyczące lokat zostały uznane za znaczące, z uwagi na fakt, że łączna wartość lokat w w/w banku przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

ESPI 28/2014 Znacząca umowa – lokaty bankowe

PODOBNE ARTYKUŁY