ESPI 27/2017 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w V Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z V Transzą Programu Skupu

W nawiązaniu do raportu bieżącego 26/2017 z 18 września br. oraz w związku z Uchwałą nr 19 ZWZ Emitenta z 9 czerwca 2016 r., Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą ceny (wynagrodzenia) oraz ilości skupowanych akcji własnych w ramach V Transzy Programu Skupu akcji własnych.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym ustalił cenę (wynagrodzenie) w V Transzy Programu Skupu w wysokości 3,75 zł (słownie: trzy złote 75/100) za jedną akcję oraz ilość skupowanych akcji w ilości 145.000 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy) sztuk. Zmianie ulega jeden z punktów harmonogramu realizacji transzy V – publikacja Zaproszenia do składania ofert zbycia akcji (przesunięcie z 19.09 na 18.09 br.). Pozostałe punkty harmonogramu nie ulegają zmianie.
Zarząd IMS S.A. przekazuje w załączeniu:
– Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji wraz z aktualnym harmonogramem realizacji V Transzy skupu akcji własnych
– Wzór formularza oferty zbycia akcji
– Wzór umowy zbycia akcji.

ESPI 27/2017 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w V Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z V Transzą Programu Skupu

Zaproszenie do składania ofert zbycia V Transza Skupu

Formularz oferty zbycia akcji V Transza Skupu

Umowa zbycia akcji V Transza Skupu

PODOBNE ARTYKUŁY