ESPI 26/2017 V Transza Skupu akcji własnych

W nawiązaniu do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z 9 czerwca 2016 roku oraz Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z 26 września 2016 r., Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu harmonogram V Transzy Programu Skupu akcji własnych. W ramach V Transzy nabywanie akcji własnych będzie następować poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym w następstwie skierowania do akcjonariuszy Zaproszenia do składania Ofert Zbycia Akcji.
Jednocześnie Zarząd informuje, że 18 września br. podjął uchwałę w sprawie propozycji ceny (wynagrodzenia) i ilości skupowanych akcji w ramach V Transzy Programu Skupu.
Proponowana ilość akcji, która miałaby być przedmiotem nabycia przez Spółkę to 145.000 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy) sztuk, a proponowana cena (wynagrodzenie) to 3,75 zł (słownie: trzy złote 75/100) za jedną akcję. Akcje które miałyby być przedmiotem nabycia w V Transzy Skupu uprawniają do 145.000 głosów, stanowią 0,43% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 0,43% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ww. propozycja, zgodnie z Uchwałą nr 19 ZWZ z 9 czerwca 2016 r., zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

ESPI 26/2017 V Transza Skupu akcji własnych

Uchwała Zarządu V Transza Skupu akcji

PODOBNE ARTYKUŁY