ESPI 25/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 26 września 2017 roku

Zarząd IMS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, uwzględniając rekomendację Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 sierpnia 2017 roku, zwołuje na 26 września 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12.00.

Zarząd informuje, że projekt uchwały nr 7 zawiera proponowane zmiany Statutu Spółki (wyszczególnione w załączniku „Proponowane zmiany w Statucie”), natomiast projekt uchwały nr 8 zawiera proponowany tekst jednolity Statutu Spółki.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna szczegółowa: §38 ust.1 pkt 1, 2 oraz 3 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

ESPI 25/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 26 września 2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał na NWZ

Proponowane zmiany w Statucie

Wzór pełnomocnictwa na NWZ

Regulamin Programu Motywacyjnego III

PODOBNE ARTYKUŁY