ESPI 25/2015 Umorzenie skupionych akcji własnych

ESPI 25/2015 Umorzenie skupionych akcji własnych – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 („Spółka”), informuje, iż w dniu 3 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 8 Statutu Spółki podjęło uchwałę nr 23 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. Walne Zgromadzenie umorzyło 579.229 (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela (akcji własnych Spółki), o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda („Akcje”) o łącznej wartości nominalnej 11.584,58 zł (jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt osiem groszy) („Akcje”), stanowiących 1,71% (jeden cały i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego i uprawniających do 1,71% (jeden cały siedemdziesiąt jeden setnych procenta) głosów na Walnym Zgromadzeniu, które Spółka nabyła odpłatnie, za zgodą akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne), za wynagrodzeniem w kwocie łącznej 1.263.792,37 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa i 37/100) złotych. Skup akcji własnych przeprowadzony był zgodnie i w ramach upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2014 roku oraz uchwalonego przez Zarząd Spółki w dniu 6 marca 2014 roku, a następnie w dniu 31 lipca 2014 roku Programu Skupu akcji własnych (zmienionego aneksem z dnia 2 grudnia 2014 roku oraz aneksem z dnia 12 lutego 2015 roku). Umorzone akcje odpowiadają 579.229 głosom na Walnym Zgromadzeniu Internet Media Services S.A. (1,71% ogółu głosów). Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą dokonania obniżenia kapitału zakładowego Spółki stosownie do uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2015 roku, tj. z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców.

Po dokonaniu umorzenia kapitał zakładowy Spółki wynosił będzie 666.219,26 PLN, a ogólna liczba akcji i ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosić będzie 33.310.963.

Zarząd informuje ponadto, Skup akcji własnych kontynuowany będzie zgodnie z zasadami określonymi w Programie Skupu. Szczegółowe informacje dot. Programu Skupu zawarte są w raporcie bieżącym EBI nr 37/2014 z 31 lipca 2014 r. oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 9/2015 z 12 lutego 2015 r. (Aneks do Programu Skupu).

PODOBNE ARTYKUŁY