ESPI 24/2017 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że 18 sierpnia br. Rada Nadzorcza przyjęła Regulamin „Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020, dla członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS” („Regulamin Programu Motywacyjnego III”; „Regulamin III”), opartego o opcje menedżerskie. Celem Programu Motywacyjnego III, skierowanego do członków Zarządu IMS S.A. oraz menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS S.A. jest stworzenie dodatkowego, silnego narzędzia motywującego do osiągania bardzo ambitnych celów, poprzez takie działania jak przejęcia wysokorentownych podmiotów, generowanie wysokiej sprzedaży z bieżących produktów i usług oraz pozyskiwanie nowych klientów i nowych rynków, co w efekcie powinno w istotny sposób przełożyć się na kurs akcji IMS S.A.

Program Motywacyjny III zakłada uzyskanie praw do objęcia przez osoby w nim uczestniczące, łącznie nie więcej niż 1.500.000 akcji nowej serii, pod warunkiem spełnienia przez te osoby określonych w Regulaminie III kryteriów, po cenie emisyjnej równej średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji IMS S.A. na GPW S.A. w Warszawie w okresie 01.08.2016 r. – 31.07.2017 r. wynoszącej 3,03 zł (trzy złote i 3/100). Kryterium ogólnym nabycia prawa do objęcia akcji za dany rok obrotowy w okresie 2018 – 2020 („okres nabycia”) dla wszystkich osób uczestniczących, jest pozostawanie w stosunku służbowym z jedną ze spółek Grupy Kapitałowej IMS przez co najmniej sześć miesięcy w danym okresie nabycia oraz osiągnięcie przez Grupę Kapitałową IMS co  najmniej niżej wymienionych wyników EBITDA w danym roku:
– okres nabycia 2018 rok – EBITDA w wysokości 16,5 mln PLN,
– okres nabycia 2019 rok – EBITDA w wysokości 20 mln PLN,
– okres nabycia 2020 rok – EBITDA w wysokości 23 mln PLN.

Kryterium szczegółowym jest znaczący wpływ osób uczestniczących na działalność spółek Grupy, którego oceny dokonuje Rada Nadzorcza, a w przypadku osób niebędących członkami Zarządu, ocena Rady Nadzorczej będzie poprzedzona pisemnym, uzasadniającym wybór danej osoby wnioskiem Zarządu. Rada Nadzorcza może odstąpić od kryterium ogólnego wymienionego powyżej, pod warunkiem szczególnie istotnego wpływu osoby lub osób uczestniczących na wyniki finansowe Grupy oraz pod warunkiem, że wynik EBITDA osiągnięty w danym okresie nabycia nie odbiega znacząco od poziomu EBITDA dla danego okresu nabycia zaprezentowanego powyżej. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym, Rada Nadzorcza może przyznać łącznie maksymalnie nie więcej niż 500.000 warrantów w ciągu całego okresu trwania Programu III (okresy nabycia 2018 – 2020).

Prawo do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego III będzie realizowane w formie warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę. Jeden warrant będzie uprawniał do objęcia jednej akcji. Uczestnicy Programu III zobowiązani zostaną do bezwzględnego niezbywania nabytych Akcji (lock – up) przez okres 12 (dwanaście) miesięcy od dnia objęcia akcji. Rada Nadzorcza Spółki jednocześnie zarekomendowała Zarządowi Emitenta zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym:
1) Przyjęcie „Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS na lata 2018-2020” oraz zatwierdzenie „Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020”;
2) Uchwalenie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych;
3) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji nowej serii z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz upoważnienie Zarządu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego podwyższenie kapitału zakładowego w związku z objęciem tychże akcji;
4) Zmiany Statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego;
5) Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia winno nastąpić do końca sierpnia 2017 r., a Walne Zgromadzenie IMS S.A. winno odbyć się w terminie do końca września 2017 r.

Warunkiem wejścia w życie Programu Motywacyjnego III jest skuteczne podjęcie ww. uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki.

ESPI 24/2017 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020

PODOBNE ARTYKUŁY