ESPI 23/2014 Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3, G i H

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka, “Emitent”) informuje, że w dniu 17 października br. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1166/2014 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3, G i H Spółki.

Zarząd GPW S.A. postanowił dopuścić z dniem 20 października br. do obrotu na rynku równoległym 33.890.
192 akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, w tym:
1/ 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A2/ 22.500.000 (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B3/1.241.820 (jeden million dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji serii C4/ 6.324.341 (sześć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden) akcji serii D5/ 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji sei E6/ 198.875 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji serii F17/ 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii F28/ 320.300 (trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta) akcji serii F39/ 79.856 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji serii G10/ 305.000 (trzysta pięć tysięcy) akcji serii H.

PODOBNE ARTYKUŁY