ESPI 22/2019 Wypłata dywidendy

ESPI 22/2019 Wypłata dywidendy – pobierz

Zarząd IMS S.A. informuje, że w dniu 27 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy za 2018 rok w wysokości 19 groszy/akcję, tj. w wartości 6.028.626,28 PLN. Dywidendą objętych będzie 31.729.612 akcji (w dywidendzie nie uczestniczy 143.219 akcji własnych Spółki).

Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 3 czerwca 2019 roku, termin wypłaty dywidendy to 17 czerwca 2019 roku.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

  • 19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODOBNE ARTYKUŁY