ESPI 22/2017 Podsumowanie IV Transzy skupu akcji własnych

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że 7 lipca br. podpisane zostały z Akcjonariuszami Spółki wszystkie umowy kupna – sprzedaży realizowane w ramach  IV Transzy Programu Skupu. Łącznie Spółka skupiła 396.349 akcji IMS S.A. Cena nabycia jednej akcji (zgodnie z Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z 14.06.2017 r.) wyniosła 3,60 zł. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 7.926,98 zł (0,02 zł każda akcja). Akcje te stanowią 1,18% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 396.349 głosów na WZ (1,18% wszystkich głosów). Przed ww. skupem akcji Spółka nie posiadała żadnych akcji własnych.
Zgodnie z Programem Skupu („Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji”), Akcjonariusze mają czas do 20 lipca br. na dokonanie czynności przeniesienia zbytych akcji na rachunek Spółki. W przypadku, gdy akcje zbywane przez Akcjonariusza nie zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych IMS S.A. w terminie do 20 lipca 2017 r., umowa kupna – sprzedaży akcji ulega rozwiązaniu bez konsekwencji dla żadnej ze stron. O ewentualnym wystąpieniu takiej sytuacji Emitent poinformuje w osobnym komunikacie.
Skup akcji odbywa się na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. („ZWZ”) z 9 czerwca 2016 roku. Program Skupu akcji własnych został uchwalony przez Zarząd Emitenta Uchwałą nr 1 z 26 września 2016 r. (Spółka informowała o tym komunikatem ESPI nr 63/2016 z 26 września 2016 r.). Nabyte akcje własne Spółki zgodnie z ww. uchwałą ZWZ mogą być:

  1. umorzone, lub
  2. przeznaczone do dalszej odsprzedaży, lub
  3. przeznaczone na inny prawnie dopuszczalny cel wskazany przez Zarząd Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

  • 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

ESPI 22/2017 Podsumowanie IV Transzy skupu akcji własnych

PODOBNE ARTYKUŁY