ESPI 22/2014 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. (dalej Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 22 września 2014 roku w trybie art. 69 us t.1 pkt. 2) w związku z art. 87 us t. 1 pkt 2) „Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” od FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienia o zbyciu w dniu 15 września 2014 roku 123.261 akcji Spółki.

Przed zmianą udziału w Spółce FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 5.123.261 akcji Spółki stanowiących 15,11% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do wykonywania 5.123.261 głosów, stanowiących 15,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zbyciu, Fundus z FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 5.000.000 akcji stanowiących 14,75% kapitału zakładowego Spółki dających prawo do wykonywania 5.000.000 głosów, stanowiących 14,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez FORUM TFI S.A., FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, a ponadto żaden z funduszy zarządzanych przez FORUM TFI S.A. nie posiada bezpośrednio, ani pośrednio akcji Spółki. Fundusz FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie zawarł umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie Publicznej.

PODOBNE ARTYKUŁY