ESPI 21/2019 Przyznanie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020

ESPI 21/2019 Przyznanie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą w dniu dzisiejszym, w ramach realizacji założeń Programu Motywacyjnego na lata 2018−2020 (dalej: „PM III”), uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 18 sierpnia 2017 roku oraz zatwierdzonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 września 2017 roku, przyznała łącznie 500.500 (pięćset tysięcy pięćset) warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela. Warranty są obejmowane nieodpłatnie.

Program PM III skierowany jest do członków Zarządu IMS S.A. oraz menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS.

W ramach tego przydziału (za realizację celów w roku 2018) warranty subskrypcyjne przyznane zostały pięciu Członkom Zarządu IMS S.A. oraz dwudziestu dziewięciu pracownikom
i współpracownikom Grupy Kapitałowej IMS. Członkowie Zarządu IMS S.A. łącznie otrzymali 350.000 szt. warrantów subskrypcyjnych, a pracownicy i współpracownicy Grupy IMS – 150.500 szt. warrantów subskrypcyjnych. Prawo do objęcia akcji nowej serii może być zrealizowane nie później niż do 31 lipca 2019 roku. Objęcie akcji przez osobę uprawnioną nastąpi po przedstawieniu przez nią wymaganych dokumentów oraz uiszczeniu ceny emisyjnej wynoszącej 3,03 PLN za akcję (cena emisyjna jest równa średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji IMS S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie 01.08.2016-31.07.2017). Osoba nabywająca w ramach Programu Motywacyjnego III Akcje IMS S.A. zobowiązana będzie do bezwzględnego niezbywania nabytych akcji (lock-up) przez 12 miesięcy od dnia objęcia akcji.

Treść Regulaminu Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020 jest zamieszczona na stronie internetowej Spółki (www.imssensory.com) w raporcie ESPI 29/2017 z 26.09.2017 roku (załącznik do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 26.09.2017 r.).

Celem Programu Motywacyjnego III jest stworzenie dodatkowego, silnego narzędzia motywującego do osiągania bardzo ambitnych celów, poprzez takie działania jak przejęcia wysokorentownych podmiotów, generowanie wysokiej sprzedaży z bieżących produktów i usług oraz pozyskiwanie nowych klientów i nowych rynków, co w efekcie powinno w istotny sposób przełożyć się na kurs akcji IMS S.A.

PODOBNE ARTYKUŁY