ESPI 21/2018 Powołanie Zarządu na nową kadencję

ESPI 21/2018 Powołanie Zarządu na nową kadencję – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 6 czerwca 2018 roku Uchwałami nr 5 – nr 8 powołała z dniem 6 czerwca 2018 roku Zarząd na kolejną 5-letnią kadencję. Powołani członkowie to:
– Pan Michał Kornacki – Prezes Zarządu
– Pan Dariusz Lichacz – Wiceprezes Zarządu
– Pan Wojciech Grendziński – Wiceprezes Zarządu
– Pan Piotr Bielawski – Wiceprezes Zarządu

Żaden z członków Zarządu nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do IMS S.A., nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do IMS S.A., ani nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zajmowanych stanowisk członków Zarządu znajdują się na stronie internetowej Spółki: http://www.ims.fm/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/zarzad-ir/

 

Podstawa prawna szczegółowa:

§5 pkt 5 w powiązaniu z §10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODOBNE ARTYKUŁY