ESPI 21/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. na dzień 3 czerwca 2015 roku

ESPI 21/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. na dzień 3 czerwca 2015 roku – pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA – pobierz

Projekty uchwał na ZWZA – pobierz

Proponowane zmiany w Statucie – pobierz

Regulamin Rady Nadzorczej Internet Media Services S.A. – tekst jednolity – pobierz

Wzór pełnomocnictwa na ZWZA – pobierz

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014 – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 3 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Media Services S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12.00.

Zarząd informuje, że uchwała nr 25 zawiera proponowane zmiany Statutu Spółki (wyszczególnione w załączniku „Proponowane zmiany w Statucie”), natomiast uchwała nr 26 zawiera proponowany tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna szczegółowa: §38 ust.1 pkt 1,2 oraz 3 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

PODOBNE ARTYKUŁY