ESPI 20/2018 Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

ESPI 20/2018 Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca 2018 roku Uchwałami nr 19 – nr 23 powołało z dniem 6 czerwca 2018 roku Radę Nadzorczą na kolejną 5-letnią kadencję. Powołani członkowie to:
– Pan Wiesław J. Rozłucki – wybrany przez Radę Nadzorczą na Przewodniczącego Rady Nadzorczej
– Pan Jarosław P. Parczewski – wybrany przez Radę Nadzorczą na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej
– Pan Artur G. Czeszejko-Sochacki – wybrany przez Radę Nadzorczą na Sekretarza Rady Nadzorczej
– Pan Jarosław P. Dominiak – Członek Rady Nadzorczej
– Pan Andrzej Chajec– Członek Rady Nadzorczej.

Wyżej wymienione osoby były Członkami Rady Nadzorczej IMS S.A. poprzedniej kadencji.

Żaden z Członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do IMS S.A., nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do IMS S.A., ani nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zajmowanych stanowisk Członków Rady Nadzorczej znajdują się na stronie internetowej Spółki http://www.ims.fm/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/rada-nadzorcza-2/

Członkowie Rady Nadzorczej:
– Pan Jarosław P. Parczewski
– Pan Andrzej Chajec,
spełniają kryteria niezależności w myśl załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. do którego odnosi się zbiór „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”

 

Podstawa prawna szczegółowa:

§5 pkt 5 w powiązaniu z §10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODOBNE ARTYKUŁY