ESPI 20/2017 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w IV Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z IV Transzą Programu Skupu

W nawiązaniu do raportu bieżącego 19/2017 z 13 czerwca br. oraz w związku z Uchwałą nr 19 ZWZ Emitenta z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą ceny (wynagrodzenia) oraz ilości skupowanych akcji własnych w ramach IV Transzy Programu Skupu akcji własnych. W związku z powyższym, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym ustalił cenę (wynagrodzenie) w IV Transzy Programu Skupu w wysokości 3,60 zł (słownie: trzy złote 60/100) za jedną akcję oraz ilość skupowanych akcji w ilości 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) sztuk.

Jednocześnie Zarząd IMS S.A. przekazuje w załączeniu:
– Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji wraz z harmonogramem realizacji IV Transzy skupu akcji własnych
– Wzór formularza oferty zbycia akcji
– Wzór umowy zbycia akcji.

ESPI 20/2017 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w IV Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z IV Transzą Programu Skupu

Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji IV Transza

Formularz oferty zbycia akcji IV Transza

Umowa zbycia akcji IV Transza

PODOBNE ARTYKUŁY