ESPI 20/2016 Umowy leasingu o wartości znaczącej umowy

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w związku z podpisaniem kolejnej umowy, w dniu 23 marca br. powziął informację, iż łączna wartość umów leasingu finansowego oraz operacyjnego zawartych pomiędzy Emitentem oraz podmiotem od niego zależnym a ING Lease (Polska) Sp. z o.o. w okresie od 10 listopada 2015 r. (tj. od dnia publikacji ostatniej informacji o umowie leasingu finansowego o wartości znaczącej umowy zawartej pomiędzy Emitentem a ING Lease (Polska) Sp. z o.o. – raport bieżący ESPI 57/2015) do dnia dzisiejszego wyniosła 1.671 tys. zł. Największa umowa leasingu w tym okresie zawarta przez Emitenta z ING Lease (Polska) Sp. z o.o. została zawarta 1 grudnia 2015 r. i opiewała na kwotę 374 tys. zł. Przedmiotem umowy były urządzenia do aromamarketingu. Okres leasingu wynosił 59 miesięcy. Umowa nie zawierała zastrzeżenia warunku, terminu, ani kar umownych. Jej postanowienia nie odbiegały od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów. Kryterium uznania tych umów za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość od dnia publikacji ostatniej informacji o umowach leasingu o wartości znaczącej umowy zawartej pomiędzy Emitentem oraz podmiotem od niego zależnym a ING Lease (Polska) Sp. z o.o. przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta.

ESPI 20/2016 Umowy leasingu o wartości znaczącej umowy

 

PODOBNE ARTYKUŁY