ESPI 20/2015 Informacja o wyborze Audytora na lata 2015 – 2016

ESPI 20/2015 Informacja o wyborze Audytora na lata 2015 – 2016 – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 05.05.2015 roku Rada Nadzorcza Spółki – organ uprawniony na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz na podstawie § 16 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki – podjęła uchwałę nr 11 o wyborze Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-209), ul. Hrubieszowska 2 do przeprowadzenia:

  •  przeglądu sprawozdania Spółki i Grupy Kapitałowej IMS za I półrocze 2015 roku,
  •  badania rocznego sprawozdania Spółki i Grupy Kapitałowej IMS za 2015 rok,
  •  przeglądu sprawozdania Spółki i Grupy Kapitałowej IMS za I półrocze 2016 roku,
  •  badania rocznego sprawozdania Spółki i Grupy Kapitałowej IMS za 2016 rok.

Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3790. Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. przeprowadził badania sprawozdań Spółki i Grupy Kapitałowej IMS za lata 2013 – 2014. Dodatkowo w latach 2013 – 2014 Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. przeprowadziła na rzecz Internet Media Services S.A. usługi due diligence oraz usługę wydania opinii do danych historycznych 2011-2013 i prognozy za 2014 rok dla potrzeb Prospektu Emisyjnego.

Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa z audytorem zostanie przez Zarząd zawarta na okres przeprowadzenia wskazanych wyżej badań i przeglądów.

PODOBNE ARTYKUŁY