ESPI 2/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016:

1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku – dnia 23.02.2016 r.
  • raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – dnia 16.05.2016 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – dnia 14.11.2016 r.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku – dnia 29.08.2016 r.

3. Raport roczny – jednostkowy za 2015 rok – dnia 27.04.2016 r.

4. Raport roczny – skonsolidowany za 2015 rok – dnia 27.04.2016 r.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 w/w Rozporządzenia Ministra Finansów Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych za II kwartał 2016 r.

ESPI 2/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

PODOBNE ARTYKUŁY