ESPI 19/2018 Wypłata dywidendy

ESPI 19/2018 Wypłata dywidendy – pobierz

Zarząd IMS S.A. informuje, że w dniu 6 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy za 2017 rok w wysokości 24 grosze/akcję, tj. w wartości 7.905.221,28 PLN. Dywidendą objętych będzie 32.938.422 akcji (w dywidendzie nie uczestniczy 561.477 akcji własnych Spółki).
Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 13 czerwca 2018 roku, termin wypłaty dywidendy to 27 czerwca 2018 roku.
Wartość dywidendy jest wyższa o 4 grosze/akcję od pierwotnej rekomendacji Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
Wartościowo i w przeliczeniu na jedną akcję jest to najwyższa dywidenda w historii Spółki.

 

Podstawa prawna szczegółowa:
§19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODOBNE ARTYKUŁY