ESPI 19/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ESPI 19/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 24 kwietnia 2015 roku zawiadomienia w trybie art. 69 ust.2 pkt. 1) „Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” od FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zawarciu w dniu 21 kwietnia 2015 roku transakcji zbycia 1 100 000 sztuk akcji Spółki.

W wyniku transakcji zbycia FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zmniejszył udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki do 11,51%.

Przed transakcją zbycia udziałów FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 5 000 000 sztuk akcji Spółki co stanowiło 14,75% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do wykonywania 14,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez FORUM TFI S.A., FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcji Spółki, a ponadto żaden z funduszy zarządzanych przez FORUM TFI S.A. nie posiada bezpośrednio, ani pośrednio akcji Spółki. Fundusz FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie zawarł umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie Publicznej.

PODOBNE ARTYKUŁY