ESPI 18/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 08.03.2019 r. do 14.03.2019 r. oraz podsumowanie i zakończenie VI Transzy Programu Skupu akcji własnych

ESPI 18/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 08.03.2019 r. do 14.03.2019 r. oraz podsumowanie i zakończenie VI Transzy Programu Skupu akcji własnych – pobierz

Zestawienie transakcji 08.03.2019 – 14.03.2019 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 08.03.2019 r. – 14.03.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 8.425 (osiem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 4,20 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 35.436,39 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

  • w dniu 08.03.2019 r. zrealizowano nabycie 1.075 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0034% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0034% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,37 zł;
  • w dniu 11.03.2019 r. zrealizowano nabycie 2.270 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0071% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0071% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,34 zł;
  • w dniu 12.03.2019 r. zrealizowano nabycie 1.600 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0050% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0050% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,22 zł;
  • w dniu 13.03.2019 r. zrealizowano nabycie 1.200 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0038% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0038% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,08 zł;
  • w dniu 14.03.2019 r. zrealizowano nabycie 2.280 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0072% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0072% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,02 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 08.03.2019 r. do 14.03.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 168,50 zł. Nabyty pakiet  akcji stanowi 0,0264% kapitału zakładowego Spółki i daje 8.425 głosów stanowiących 0,0264% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd IMS S.A., w nawiązaniu do zapisów Uchwały nr 1 Zarządu IMS S.A. dot. warunków i trybu przeprowadzenia Transzy VI Programu Skupu przekazanej raportem bieżącym nr 64/2018 z 27 listopada 2018 r., informuje, że 14 marca br. został zakończony (zgodnie z przyjętym harmonogramem) i rozliczony skup akcji własnych w ramach VI Transzy Programu Skupu, realizowany na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. („ZWZ”) z 25 maja 2017 r. oraz Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. („ZWZ”) z 6 czerwca 2018 r. W ramach tej Transzy Spółka nabyła łącznie 143.219 akcji o łącznej wartości nominalnej 2.864,38 zł, stanowiących 0,45% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 143.219 głosów na WZ (0,45% wszystkich głosów). Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,81 zł za 1 akcję.

Obecnie Spółka posiada łącznie 143.219 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,45% kapitału zakładowego i dających 143.219 głosów stanowiących 0,45% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nabyte w ramach V I Transzy akcje własne Spółki zgodnie z decyzją Zarządu IMS S.A. podjętą w dniu 15 marca 2019 roku będą przeznaczone do umorzenia. Zarząd IMS S.A. zarekomenduje  Walnemu Zgromadzeniu Spółki umorzenie akcji własnych nabytych w ramach ww. VI Transzy Skupu po zakończeniu całego Programu Skupu Akcji, o którym mowa powyżej.

Emitent zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie wykonuje praw głosu z posiadanych akcji.

Zgodnie z Uchwałą nr 26 ZWZ z 6 czerwca 2018 r., Spółka najpóźniej do 31 grudnia 2019 roku może wykorzystać jeszcze na potrzeby skupu akcji własnych środki w wysokości 3.034 tys. zł.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY