ESPI 18/2018 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w II Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z II Transzą Programu Skupu

ESPI 18/2018 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w II Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z II Transzą Programu Skupu – pobierz

Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji II Transza Skupu – pobierz

Formularz oferty zbycia akcji II Transza Skupu – pobierz

Wzór umowy zbycia akcji II Transza Skupu- pobierz

W nawiązaniu do raportu bieżącego 17/2018 z 4 czerwca 2018 br. oraz w związku z Uchwałą nr 19 ZWZ Emitenta z 25 maja 2017 r., Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą ceny (wynagrodzenia) oraz ilości skupowanych akcji własnych w ramach II Transzy Programu Skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym ustalił cenę (wynagrodzenie) w II Transzy Programu Skupu w wysokości 3,70 zł (słownie: trzy złote 70/100) za jedną akcję oraz ilość skupowanych akcji w ilości 640.000 (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy) sztuk.

Zarząd IMS S.A. przekazuje w załączeniu:
– Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji wraz z aktualnym harmonogramem realizacji II Transzy skupu akcji własnych
– Wzór formularza oferty zbycia akcji
– Wzór umowy zbycia akcji.

Akcjonariusze, którzy zdecydują się na odsprzedaż akcji do Spółki w ramach II Transzy Programu Skupu akcji własnych, będą uprawnieni do dywidendy za 2017 rok (ponieważ rekomendowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą dzień dywidendy przypada przed dniem zaplanowanych transakcji kupna – sprzedaży akcji w ramach II Transzy Programu Skupu), o ile Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy i nie zmieni zaproponowanego w rekomendacji Zarządu terminu dnia dywidendy na późniejszy niż planowany dzień transakcji zbycia akcji w ramach II Transzy Programu Skupu na rzecz Spółki (które będą miały miejsce 19 – 20 czerwca br.).

PODOBNE ARTYKUŁY