ESPI 17/2018 II Transza Skupu akcji własnych

ESPI 17/2018 II Transza Skupu akcji własnych – pobierz

Uchwała Zarządu II Transza Skupu akcji – pobierz

W nawiązaniu do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z 25 maja 2017 roku oraz Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z 13 lutego 2018 r., Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu harmonogram II Transzy Programu Skupu akcji własnych. W ramach II Transzy nabywanie akcji własnych będzie następować poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym w następstwie skierowania do akcjonariuszy Zaproszenia do składania Ofert Zbycia Akcji.

Jednocześnie Zarząd informuje, że 4 czerwca br. podjął uchwałę w sprawie propozycji ceny (wynagrodzenia) i ilości skupowanych akcji w ramach II Transzy Programu Skupu. Proponowana ilość akcji, która miałaby być przedmiotem nabycia przez Spółkę to 640.000 (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy) sztuk, a proponowana cena (wynagrodzenie) to 3,70 zł (słownie: trzy złote 70/100) za jedną akcję. Akcje które miałyby być przedmiotem nabycia w II Transzy Skupu uprawniają do 640.000 głosów, stanowią 1,91% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 1,91% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ww. propozycja, zgodnie z Uchwałą nr 19 ZWZ z 25 maja 2017 r., zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

 

Zarząd IMS S.A. pragnie podkreślić, że Akcjonariusze, którzy zdecydują się na odsprzedaż akcji do Spółki w ramach II Transzy Programu Skupu akcji własnych, będą uprawnieni do dywidendy za 2017 rok (ponieważ rekomendowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą dzień dywidendy przypada przed dniem zaplanowanych transakcji kupna – sprzedaży akcji w ramach II Transzy Programu Skupu), o ile Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy i nie zmieni zaproponowanego w  rekomendacji Zarządu  terminu dnia dywidendy na późniejszy niż planowany dzień  transakcji zbycia akcji w ramach II Transzy Programu Skupu na rzecz Spółki (które będą miały miejsce 19 – 20 czerwca br.).

PODOBNE ARTYKUŁY