ESPI 17/2015 Zmiana rekomendacji ws. wypłaty dywidendy

ESPI 17/2015 Zmiana rekomendacji ws. wypłaty dywidendy – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu nr 3/2015 z dnia 19.01.2015 roku informuje, że zmianie ulega rekomendacja Zarządu dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Spółki dotycząca wypłaty dywidendy za 2014 rok. Nowa rekomendacja wynosi 8 gr/akcję, tj. ok. 2,7 mln PLN (dokładna wartościowo kwota dywidendy wyliczona zostanie po zakończeniu transz skupu akcji własnych przypadających przed dniem dywidendy), przy poprzedniej rekomendacji 6 gr/akcję, tj. ok. 2 mln PLN. Podwyższenie rekomendacji wynika z bardzo dobrej i stabilnej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej IMS. Nowa wysokość dywidendy na 1 akcję oznacza 100% wzrost w porównaniu do dywidendy wypłaconej za rok 2013. W/w rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendy prowadzoną w Grupie IMS, stanowiącą o corocznym przeznaczaniu części wypracowanego zysku (między 30% a 50%) do podziału między Akcjonariuszy. Pozostała część zysku alokowana będzie w inwestycje w najbardziej rentowne segmenty działalności oraz nowe projekty powiększające przychody i zyski Grupy IMS.

Podstawa prawna szczegółowa: §38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

PODOBNE ARTYKUŁY