ESPI 16/2019 Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS za 2018 rok oraz rekomendacja Zarządu IMS S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

ESPI 16/2019 Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS za 2018 rok oraz rekomendacja Zarządu IMS S.A. dotycząca wypłaty dywidendy – pobierz

Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS za 2018 rok – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS („Grupa”) za 2018 rok:
1. Przychody ze sprzedaży 52,7 mln zł,
2. EBIT 12 mln zł,
3. EBITDA 16,5 mln zł,
4. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 9,3 mln zł.

Wyniki te są zgodne z prognozą finansową Grupy opublikowaną raportem bieżącym ESPI nr 16/2018 w dniu 23 maja 2018 r.

Obok stałego, systematycznego wzrostu przychodów w segmentach abonamentowych, kluczowych z punktu widzenia stabilności biznesu Grupy, rok 2018 był kolejnym bardzo udanym rokiem w segmencie reklamowym. Szczegółowe dane dotyczące wyników Grupy za 2018 rok zawiera załącznik do raportu.

Zarząd IMS S.A. jednocześnie informuje, że biorąc pod uwagę bardzo dobre szacunkowe wyniki Grupy IMS za 2018 rok, oraz bardzo dobrą sytuację finansową Emitenta i Grupy, będzie rekomendował Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy za 2018 rok w wysokości 19 gr/akcję. Ww. rekomendacja oznacza przeznaczenie na wypłatę dla Akcjonariuszy maksymalnie kwoty 6.031.064,93 zł. Stopa dywidendy, biorąc za podstawę kurs zamknięcia z 05.03.2019 roku, to 4,32%.

Dywidendą objętych będzie maksymalnie 31.742.447 akcji (tj. liczba akcji Emitenta minus akcje własne zakupione przez Emitenta do 05.03.2019 r.). Z uwagi na posiadanie przez Spółkę akcji własnych oraz trwający proces nabywania przez Emitenta akcji własnych (które nie uczestniczą w dywidendzie), ostateczna liczba akcji będących w posiadaniu Akcjonariuszy i uprawniających do dywidendy za rok 2018 oraz wartość wypłacanej dywidendy zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po zatwierdzeniu dywidendy do wypłaty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), według stanu na dzień dywidendy. Przy czym intencją Zarządu jest rekomendowanie ZWZ utrzymania stałej wartości dywidendy w wysokości 19 gr na akcję za 2018 rok.

Ww. rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową prowadzoną w Grupie IMS opublikowaną raportem bieżącym 26/2016 z 17.05.2016r., mówiącą o corocznym przeznaczaniu do podziału między Akcjonariuszy co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto przypisanego jednostce dominującej.

PODOBNE ARTYKUŁY