ESPI 16/2016 Obroty handlowe o wartości znaczącej umowy

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż łączna wartość podpisanych zleceń dotyczących świadczonych usług pomiędzy Emitentem a domem mediowym ZenithOptimedia Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 6 lipca 2015 roku (tj. od dnia publikacji ostatniej informacji o znaczącej umowie z ZenithOptimedia Group Sp. z o.o.) do dnia publikacji niniejszego raportu wyniosła 1.771 tys. netto.

Zlecenia dotyczą świadczenia przez Emitenta usług reklamowych audio i Digital Signage oraz zakupu przez Emitenta od ZenithOptimedia Group Sp. z o.o.: usług pośrednictwa, raportów dotyczących wydarzeń i trendów na rynku mediów i reklamy w 2015 roku oraz publikacji zawierającej estymację wydatków reklamowych w Polsce i na świecie. Warunki tych zleceń są typowe dla tego rodzaju usług na rynku. Zlecenia są standardowe dla działalności Emitenta i nie odbiegają przedmiotem ani w istotny sposób wolumenem w skali roku od innych zleceń zawieranych przez Emitenta z ZenithOptimedia Group Sp. z o.o. w ciągu poprzednich 3 lat. Największe zlecenie z tym domem mediowym zawarte od czasu przekazania ostatniej informacji w tym zakresie ( 6 lipca 2015 roku) pochodzi z dnia dzisiejszego, opiewa na kwotę 152 tys. zł i dotyczy usług pośrednictwa w pozyskiwaniu klientów na usługi świadczone przez Emitenta. Warunki tego zlecenia są standardowe i typowe, podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych zleceń. Kryterium uznania tych zleceń za znaczące jest przekroczenie przez nie łącznie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.

ESPI 16/2016 Obroty handlowe o wartości znaczącej umowy

PODOBNE ARTYKUŁY