ESPI 14/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 25 maja 2017 roku

Zarząd IMS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na 25 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12.00.

Zarząd informuje, że uchwała nr 25 zawiera proponowane zmiany Statutu Spółki (wyszczególnione w załączniku „Proponowane zmiany w Statucie”), natomiast uchwała nr 26 zawiera proponowany tekst jednolity Statutu Spółki.

Jednocześnie Zarząd przedstawia poniżej uzasadnienia dla uchwał nr 24 i nr 25.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 24:
Rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki wynika z większych możliwości rozwoju dzięki działalności operacyjnej w nowych dla Spółki obszarach, głównie związanych z rynkiem muzycznym, jak promowanie wybranych artystów i/lub wytwórni muzycznych oraz reprezentowanie artystów i/lub wytwórni na rynku polskim i europejskim. To z kolei pozwoli generować Spółce większe przychody i zyski.

Uzasadnienie dla Uchwały nr 25:

– W zakresie wykreślenia § 8a Statutu Spółki – dokonanie wykreślenia wynika z konieczności uaktualnienia Statutu i wykreślenia postanowień już zrealizowanych.
– W zakresie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki – dokonanie zmiany wynika z konieczności dostosowania przepisów Statutu do rozszerzonego przedmiotu działalności Spółki, w związku z  Uchwałą nr 24 w sprawie rozszerzenia działalności Spółki.
– W zakresie zmiany § 13 ust. 5 Statutu Spółki – dokonanie zmiany wynika z konieczności dostosowania przepisów Statutu do zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej, w związku z  Uchwałą nr 22 w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna szczegółowa: §38 ust.1 pkt 1, 2 oraz 3 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

ESPI 14/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 25 maja 2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ

Proponowane zmiany w Statucie

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016

PODOBNE ARTYKUŁY