ESPI 14/2016 Informacja ws. deklaracji wypłaty dywidendy

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że biorąc pod uwagę wyniki Grupy IMS po czterech kwartałach 2015 roku oraz aktualną sytuację finansową Emitenta i Grupy IMS, będzie rekomendował Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy za 2015 rok w wysokości 15 gr/akcję, tj. w wysokości 4.607.051,85 zł. Oznacza to blisko 88% wzrost dywidendy na jedną akcję w porównaniu do dywidendy wypłaconej za rok 2014. Liczba akcji biorących udział w dywidendzie za rok 2015 wynosi 30.713.679 akcji (pozostałe 2.952.284 akcje są akcjami własnymi Emitenta skupionymi w ramach prowadzonych skupów akcji własnych, które nie uczestniczą w dywidendzie). W/w rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendy prowadzoną w Grupie IMS, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 58/2015.

ESPI 14/2016 Informacja ws. deklaracji wypłaty dywidendy

PODOBNE ARTYKUŁY