ESPI 14/2015 Umowy leasingu finansowego o wartości znaczącej umowy

ESPI 14/2015 Umowy leasingu finansowego o wartości znaczącej umowy – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w związku z podpisaniem kolejnej umowy, w dniu 10 marca br. powziął informację, iż łączna wartość umów leasingu finansowego oraz operacyjnego zawartych pomiędzy Emitentem oraz podmiotami od niego zależnymi a ING Lease (Polska) Sp. z o.o. w okresie ostatnich dwunastu miesięcy wyniosła 1.886 tys. zł.

Największa umowa leasingu finansowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy zawarta przez Spółkę z ING Lease (Polska) Sp. z o.o. została zawarta dnia 15 lipca 2014 r. i opiewała na kwotę 248 tys. zł. Przedmiotem umowy były urządzenia do videomarketingu. Okres leasingu wynosił 59 miesięcy. Umowa nie zawierała zastrzeżenia warunku, terminu, ani kar umownych. Jej postanowienia nie odbiegały od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.

Kryterium uznania tych umów za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta.

PODOBNE ARTYKUŁY