ESPI 13/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 19.03.2018 r. do 20.03.2018 r. oraz podsumowanie i zakończenie I Transzy skupu akcji własnych

ESPI 13/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 19.03.2018 r. do 20.03.2018 r. oraz podsumowanie i zakończenie I Transzy skupu akcji własnych – pobierz

Zestawienie transakcji okres 19.03.2018 – 20.03.2018 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 19.03.2018 r. – 20.03.2018 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 2.036 (dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,81 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 7.770,91 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

  • w dniu 19.03.2018 r. zrealizowano nabycie 750 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0022% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0022% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,81 zł;
  • w dniu 20.03.2018 r. zrealizowano nabycie 1.286 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0038% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0038% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,81 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 19.03.2018 r. do 20.03.2018 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 40,72 zł. Nabyty pakiet 2.036 akcji stanowi 0,0061% kapitału zakładowego Spółki i daje 2.036 głosów stanowiących 0,0061 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd IMS S.A., w nawiązaniu do zapisów Uchwały nr 2 Zarządu IMS S.A. dot. warunków i trybu przeprowadzenia Transzy I Programu Skupu przekazanej raportem bieżącym nr 4/2018 z 13 lutego br., informuje, że 20 marca br. został zakończony ( zgodnie z przyjętym harmonogramem) i rozliczony skup akcji własnych w ramach I Transzy Programu Skupu, realizowanego na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. („ZWZ”) z 25 maja 2017 r. W ramach tej Transzy Spółka nabyła 21.551 akcji o łącznej wartości nominalnej 431,02 zł, stanowiących 0,06% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 21.551 głosów na WZ (0,06% wszystkich głosów). Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,76 zł za 1 akcję.

Na 21 marca 2018 roku Emitent posiada 561.477 akcji własnych, o wartości nominalnej 11.229,54 zł, które stanowią 1,68% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 561.477 głosów na WZ (1,68% wszystkich głosów).

Emitent zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie wykonuje praw głosu z posiadanych akcji.

Zgodnie z Uchwałą nr 19 ZWZ z 25 maja 2017 r., Spółka najpóźniej do 31 marca 2019 roku może wykorzystać jeszcze na potrzeby skupu akcji środki w wysokości 2.419 tys. zł.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY