ESPI 13/2017 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2016

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2017, Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o pozytywnej ocenie rekomendacji Zarządu, skierowanej do Walnego Zgromadzenia, wypłaty dywidendy z zysku za 2016 rok w wysokości 12 gr na akcję.
Liczba akcji biorących udział w dywidendzie za rok 2016 wynosi 33.499.899 akcji.
Kwota przeznaczona na wypłatę dla Akcjonariuszy to 4.019.987,88 złotych.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 38 ust.1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ESPI 13/2017 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2016

PODOBNE ARTYKUŁY