ESPI 13/2015 Rejestracja zmian w Statucie Spółki, w tym zmiany wysokości kapitału docelowego i warunkowego

ESPI 13/2015 Rejestracja zmian w Statucie Spółki, w tym zmiany wysokości kapitału docelowego i warunkowego – pobierz

Zmiany w Statucie IMS S.A – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 4 marca 2015 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 26 lutego 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmian w Statucie Spółki, w tym zmiany wysokości kapitału docelowego Spółki oraz zmiany wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Zmiana wysokości kapitału docelowego Spółki wynika z udzielenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, przez emisję do 3 300 000 (trzy miliony trzysta tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 66.000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych. Powyższa zmiana w statucie Spółki została przyjęta Uchwałą nr 7 z dnia 19 lutego 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Internet Media Services S.A. (o treści uchwał podjętych na NWZA w dniu 19 lutego b.r. Spółka informowała komunikatem ESPI 10/2015).

Dotychczasowa wartość kapitału docelowego w wysokości 115.000,00 (sto piętnaście tysięcy) złotych, wynikała z udzielenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przez emisję do 5 750 000 (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 115.000 (sto piętnaście tysięcy) złotych (Uchwała nr 5 z dnia 29 kwietnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki). Upoważnienie zgodnie z art. 444 Kodeksu spółek handlowych straciło ważność.

Zmianie uległa także wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Wysokość warunkowego kapitału zakładowego Spółki uległa zmniejszeniu do kwoty 7.100 (siedem tysięcy sto) złotych. Zmiana ta nastąpiła w związku z realizacją uprawnień do objęcia akcji Spółki przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego II w Grupie Kapitałowej Internet Media Services.

Wskutek zarejestrowania opisanych wyżej zmian ogólna liczba głosów w Spółce nie zmieniła się.

PODOBNE ARTYKUŁY