ESPI 12/2019 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku rejestracji umorzenia akcji własnych

ESPI 12/2019 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku rejestracji umorzenia akcji własnych – pobierz

Zawiadomienie art. 69 Ustawy o ofercie IMS S.A. – pobierz

Zarząd IMS S.A („Spółka”) niniejszym informuje o złożonym w dniu 14 lutego 2019 r. zawiadomieniu na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami) o obniżeniu  udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce, w związku z posiadanymi akcjami własnymi – poniżej progu 5%.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiła na skutek zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego IMS S.A.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODOBNE ARTYKUŁY