ESPI 12/2017 Informacja ws. deklaracji wypłaty dywidendy

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że biorąc pod uwagę szacunki wyników Grupy IMS za 2016 rok oraz aktualną sytuację finansową Emitenta i Grupy IMS, będzie rekomendował Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy za 2016 rok w wysokości 12 gr/akcję, tj. w wysokości 4.019.987,88 zł. Liczba akcji biorących udział w dywidendzie za rok 2016 wynosi 33.499.899 akcji. Ww. rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową prowadzoną w Grupie IMS opublikowaną raportem bieżącym 26/2016 z 17.05.2016r., mówiącą o corocznym przeznaczaniu do podziału między Akcjonariuszy co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto przypisanego jednostce dominującej.

Szczegółowa podstawa prawna:

  • 38 ust.1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ESPI 12/2017 Informacja ws. deklaracji wypłaty dywidendy

PODOBNE ARTYKUŁY