ESPI 12/2016 Znacząca umowa finansowa

Zarząd IMS S.A. (“Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana z ING Bank Śląski S.A. („Bank”) umowa kredytu złotowego w rachunku bankowym w wysokości 4 milionów PLN („Umowa”). Umowa zawarta została w celu finansowania bieżącej działalności gospodarczej Emitenta i obowiązuje w okresie od dnia 17.02.2016 r. do dnia 16.02.2017 r. Oprocentowanie Umowy ma charakter zmienny – jest oparte o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku. Zabezpieczenie Umowy stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę.

Zawarta w dniu dzisiejszym Umowa nie zawiera specyficznych warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych oraz zastrzeżenia warunków ani terminów opisanych w §9 pkt 5 i pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów ws. informacji bieżących i okresowych.

Kryterium uznania Umowy za istotną jest fakt, iż łączna wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

ESPI 12/2016 Znacząca umowa finansowa

PODOBNE ARTYKUŁY