ESPI 11/2020 Rejestracja umorzenia akcji oraz zmian w Statucie Spółki – obniżenie wysokości kapitału zakładowego Spółki

RAPORT ESPI 11/2020 REJESTRACJA UMORZENIA AKCJI ORAZ ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI – OBNIŻENIE WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI – POBIERZ

ZMIANY W STATUCIE IMS S.A. – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że 10 marca 2020 r. powziął informację o zarejestrowaniu 3 marca 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia jej kapitału zakładowego oraz zmian Statutu IMS S.A.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po dokonaniu rejestracji przez Sąd jego obniżenia wynosi obecnie 628.481,72 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych i 72/100). Kapitał zakładowy dzieli się na 31.424.086 (trzydzieści jeden milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela, w tym:

– 30.923.586 (trzydzieści milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A,

– 500.500 (pięćset tysięcy pięćset)  akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda.

Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego została dokonana w związku z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z 21 stycznia 2020 r. na mocy której kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 647.466,62 PLN (sześćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i 62/100) o kwotę 18.984,90 PLN (osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote i 90/100) w drodze umorzenia 949.245 (dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji Spółki uprawniających do 949.245 głosów, stanowiących 2,93% kapitału zakładowego i uprawniających do 2,93% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Umorzenie 949.245 akcji Spółki, które Spółka nabyła odpłatnie w ramach upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 25 maja 2017 roku w związku z uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 6 czerwca 2018 roku, oraz uchwalonego przez Zarząd Spółki Programu Skupu akcji własnych Spółki, na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z 13 lutego 2018 roku, zaktualizowanego uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z 29 czerwca 2018 roku, nastąpiło za zgodą akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne), na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z 21 stycznia b.r.

Sąd jednocześnie na mocy Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z 21 stycznia 2020 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje wykaz wszystkich zarejestrowanych zmian w dokumencie.

Na 10 marca 2020 r. Spółka posiada 325.000 akcji własnych nabytych w lutym br., o wartości nominalnej 6.500,00 zł, które stanowią 1,03% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 325.000 głosów na WZ (1,03% wszystkich głosów). Ww. akcje własne zostały nabyte w celu umorzenia.

Podstawa szczegółowa: par. 5 ust. 1 oraz par. 6 RMF Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych.

PODOBNE ARTYKUŁY