ESPI 11/2019 Rejestracja umorzenia akcji oraz zmian w Statucie Spółki – obniżenie wysokości kapitału zakładowego Spółki

ESPI 11/2019 Rejestracja umorzenia akcji oraz zmian w Statucie Spółki – obniżenie wysokości kapitału zakładowego Spółki – pobierz

Zmiany Statutu IMS S.A. NWZ 29.11.2018 r. – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 14 lutego 2019 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 21 stycznia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS („Sąd”) umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia jej kapitału zakładowego oraz zmian Statutu IMS S.A.

 

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po dokonaniu rejestracji przez Sąd jego obniżenia wynosi obecnie 637.456,62 PLN (słownie: sześćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i 62/100).

Kapitał zakładowy dzieli się na 31.872.831 (trzydzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści jeden) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda.

Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego została dokonana w związku  z  Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z 29 listopada 2018 r., na mocy której kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 669.997,98 PLN (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem i 98/100) o kwotę  32.541,36 PLN (trzydzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści jeden i 36/100) w drodze umorzenia 1.627.068 (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji Spółki uprawniających do 1.627.068 głosów, stanowiących 4,86% kapitału zakładowego i uprawniających do 4,86% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Umorzenie 1.627.068 akcji Spółki, które Spółka nabyła odpłatnie w ramach upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych na podstawie:

– uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 9 czerwca 2016 roku,
– uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 25 maja 2017 roku w związku z uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 6 czerwca 2018 roku,

oraz uchwalonych przez Zarząd Spółki Programów Skupu akcji własnych Spółki, na podstawie:

– uchwały nr 1 Zarządu Spółki z 26 września 2016 roku,
– uchwały nr 1 Zarządu Spółki z 13 lutego 2018 roku, zaktualizowanego uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z 29 czerwca 2018 roku,

nastąpiło za zgodą akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne), na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z 29 listopada 2018 r.

Sąd jednocześnie na mocy Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z 29 listopada 2018 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje wykaz wszystkich zarejestrowanych zmian w dokumencie.

 

Podstawa szczegółowa: par. 5 ust. 1 oraz par. 6 RMF Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

PODOBNE ARTYKUŁY