ESPI 11/2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 marca 2017 roku Rada Nadzorcza IMS S.A. dokonała wyboru spółki Poland Audit Services Sp. z o.o. („Audytor”) jako podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych IMS S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Grupy Kapitałowej IMS za 2017 rok oraz I półrocze 2017 roku.
Poland Audit Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 2, należy do Grupy Crowe Horwath International. Audytor jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3790.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych dokonany został przez Radę Nadzorczą Emitenta zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na podstawie § 16 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki. Umowa zostanie zawarta na przeprowadzenie badania i przeglądu jednostkowych sprawozdań IMS S.A. i
skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej IMS za 2017 rok oraz I półrocze 2017 roku. Emitent w okresach poprzednich współpracował z Audytorem, który działał pod nazwą Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. Z dniem 1 stycznia 2017 roku firma Baker Tilly dołączyła do sieci Crowe Horwath International. Dotychczasowa współpraca IMS S.A. z Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. (obecnie Poland Audit Services Sp. z o.o.) obejmowała badania sprawozdań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za lata 2013 – 2016 oraz przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za lata 2015 – 2016.
Emitent korzystał również w latach poprzednich z innych usług doradczych spółek należących do grupy Baker Tilly International, tj. Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. oraz Baker Tilly Poland Tax Advisers Sp. z o.o.

Podstawa szczegółowa: par. 5 ust. 1 pkt 19 i par. 25 RMF Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

ESPI 11/2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

PODOBNE ARTYKUŁY