ESPI 1/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

ESPI 1/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

  1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

– raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 28.05.2020 r.

– raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 25.11.2020 r.

  1. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 27.08.2020 r.
  2. Raport roczny – jednostkowy za 2019 rok – 31.03.2020 r.
  3. Raport roczny – skonsolidowany za 2019 rok – 31.03.2020 r.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i ust 3 skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Emitent nie będzie publikował raportów kwartalnych za IV kwartał 2019 r. i II kwartał 2020 r.

 

Podstawa szczegółowa: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODOBNE ARTYKUŁY