ESPI 1/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 28.12.2018 r. do 03.01.2019 r.

ESPI 1/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 28.12.2018 r. do 03.01.2019 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 28.12.2018 – 03.01.2019 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 28.12.2018 r. – 03.01.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 10.127 (dziesięć tysięcy sto dwadzieścia siedem) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,41 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 34.672,80 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

  • w dniu 28.12.2018 r. zrealizowano nabycie 3.700 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0110% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0110% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,37 zł;
  • w dniu 02.01.2019 r. zrealizowano nabycie 2.648 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0079% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0079% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,41 zł;
  • w dniu 03.01.2019 r. zrealizowano nabycie 3.779 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0113% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0113% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,46 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 28.12.2018 r. do 03.01.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 202,54 zł. Nabyty pakiet  akcji stanowi 0,0302% kapitału zakładowego Spółki i daje 10.127 głosów stanowiących 0,0302% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 1.666.557 sztuk akcji własnych, stanowiących 4,97% kapitału zakładowego i dających 1.666.557 głosów stanowiących 4,97% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 29.11.2018 roku, 1.627.068 akcji własnych zostanie umorzonych. Akcje nabywane w ramach VI Transzy nie biorą udziału w procesie umorzenia wynikającego z ww. Uchwały.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY