ESPI 1/2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017:

  1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

– raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – dnia 23.05.2017 r.

– raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – dnia 23.11.2017 r.

  1. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku – dnia 29.08.2017 r.
  2. Raport roczny – jednostkowy za 2016 rok – dnia 26.04.2017 r.
  3. Raport roczny – skonsolidowany za 2016 rok – dnia 26.04.2017 r.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych za IV kwartał 2016 r. i II kwartał 2017 r.

ESPI 1/2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

PODOBNE ARTYKUŁY