ESPI 1/2014 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. (dalej Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 3 stycznia 2014 roku zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 pkt. 1) „Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” od FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o nabyciu 1 002 941 akcji Spółki.

W wyniku nabycia akcji FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zwiększył udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki do 17,85%.

Przed zmianą udziałów FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 4 920 341 akcji Spółki co stanowiło 14,83% kapitału zakładowego Spółki dającego prawo do wykonywania 14,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

ESPI 1/2014 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

PODOBNE ARTYKUŁY