EBI 9/2014 Przejęcie Entertainment Group Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A., w nawiązaniu do komunikatów nr 55/2013 oraz 34/2013 informuje, że w dniu 31 marca 2014 roku Spółka podpisała umowę inwestycyjną z dwiema osobami fizycznymi posiadającymi 100% udziałów w spółce Entertainment Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Na mocy tej umowy, IMS SA nabyła 73% udziałów w Entertainment Group Sp. z o.o. Cena nabycia w momencie przejęcia wyniosła 145 tys. zł i zapłacona zostanie w akcjach serii G Internet Media Services SA, wyemitowanych na mocy uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przyjętego uchwałą nr 5 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Internet Media Services SA w dniu 29 kwietnia 2011 r. Łącznie Spółka wyemituje 79 856 akcji serii G. Cena emisyjna jednej akcji ustalona została w wysokości 1,81 zł, jako średnia arytmetyczna z dziennych cen zamknięcia ważonych wolumenem obrotu akcji IMS SA w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect z okresu 60 kolejnych sesji w dniach 14 listopada 2013 – 28 lutego 2014. Nabycie pakietu większościowego w Entertainment Group Sp. z o.o. nastąpiło w oparciu o model earn – out. Dotychczasowi właściciele otrzymają dodatkowe wynagrodzenie w zależności od wielkości zysków wypracowanych przez Entertainment Group Sp. z o.o. dla Grupy IMS w perspektywie 3 lat po przejęciu. Wynagrodzenie płatne będzie w akcjach IMS SA lub w gotówce, do wyboru przez IMS SA. Na wypadek słabszych od spodziewanych wyników finansowych osiąganych przez Entertainment Group Sp. z o.o., w ciągu 2 lat od zawarcia umowy inwestycyjnej IMS SA przysługiwać będzie prawo do żądania nabycia przez dotychczasowych właścicieli wszystkich udziałów w Entertainment Group nabytych przez IMS SA (tzw. opcja put) po cenie równej ich cenie nabycia przez IMS SA i do żądania sprzedaży przez dotychczasowych właścicieli Entertainment Group akcji IMS SA otrzymanych przez nich w zamian za udziały w Entertainment Group po cenie równej ich cenie nabycia. Internet Media Services SA ma prawo do powoływania większości członków Zarządu w Entertainment Group Sp. z o.o. oraz wskazania prokurenta do bieżącej kontroli działalności Entertainment Group Sp. z o.o. Jak Spółka informowała w poprzednich komunikatach, przejęcie Entertainment Group ma na celu rozszerzenie portfolio usług Grupy Kapitałowej IMS i dotarcie z szerszą ofertą do większej liczby klientów, a w konsekwencji wzrost przychodów i zysków Grupy IMS. Entertainment Group specjalizuje się w organizacji eventów i wydarzeń specjalnych. Firma zajmuje się przygotowywaniem i realizacją imprez związanych z wprowadzeniem nowych produktów na rynek, ambientami, promocją, programami lojalnościowymi, szkoleniami, konferencjami itp. czyli usługami, których jeszcze nie ma w swojej ofercie Grupa IMS, a na które istnieje szerokie zapotrzebowanie ze strony rynku. Agencja buduje i wzmacnia w ten sposób pozytywny wizerunek firm, a jej celem jest realizacja zleceń w sposób w pełni dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. Jedną ze specjalizacji Entertainment Group są działania PR, mające na celu promowanie marki w wybranym środowisku. Przedsięwzięcia eventowe oraz szeroki zakres usług PR, w tym Celebrity PR, umożliwiają zaprezentowanie aspektów najistotniejszych z punktu widzenia klienta. W portfolio klientów Entertainment Group znajdują się m.in.: Diageo Polska, Carlsberg Polska, Hotel Sheraton, GlaxoSmithKline, Metro Group, Summit Motors Poland, Red Bull, Schweppes Orangina, Martini Polska, Citroen, Multikino, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Pepsi Polska. Średnioroczne przychody Entertainment Group z okresu ostatnich 5 lat wynoszą 3,4 mln zł. Dzięki efektom synergii i wykorzystaniu kontaktów biznesowych IMS SA, oczekiwane jest zwiększenie wielkości przychodów osiąganych przez Entertainment Group. W połączeniu z wykorzystaniem wewnątrzgrupowych zasobów technicznych i organizacyjnych oraz optymalizacją ponoszonych kosztów, spodziewany jest wzrost osiąganej przez Entertainment Group rentowności do poziomu zbliżonego do rentowności Grupy IMS, która za 2013 rok wyniosła 11,8% (rentowność netto).

EBI 9/2014 Przejęcie Entertainment Group Sp. z o.o.

PODOBNE ARTYKUŁY