EBI 4/2014 Informacja ws. wypłaty dywidendy

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że biorąc pod uwagę spodziewane bardzo dobre wyniki Grupy IMS w 2013 roku, będzie rekomendował Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy za 2013 rok w wysokości 1 327 401, 44 zł, tj. 4 gr/akcję. Oznacza to 100% wzrost dywidendy na jedną akcję w porównaniu do dywidendy wypłaconej za rok 2012. Rekomendowana wypłata dywidendy uwzględnia już potencjalne wydatki gotówkowe związane ze skupem akcji własnych, zaproponowanym w uchwale nr 9 na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 lutego 2014 r.

W/w rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendy prowadzoną w Grupie IMS, stanowiącą o corocznym przeznaczaniu części wypracowanego zysku do podziału między Akcjonariuszy. Pozostała część zysku alokowana będzie w inwestycje w najbardziej rentowne segmenty działalności oraz nowe projekty powiększające przychody i zyski Grupy IMS.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 4/2014 Informacja ws. wypłaty dywidendy

PODOBNE ARTYKUŁY