EBI 10/2014 Wprowadzenie akcji serii F2 do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 4 kwietnia br. otrzymał uchwałę nr 412/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 kwietnia 2014 roku o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 Internet Media Services S.A., o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda. Akcje serii F2 wynikają z programu motywacyjnego dla wybranych menedżerów i współpracowników spółek Grupy IMS przyjętego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 stycznia 2011 r. O objęciu akcji serii F2 Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 51/2013 z 29 października 2013 r. Akcje serii F2 stanowią 0,2% wszystkich akcji Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 10/2014 Wprowadzenie akcji serii F2 do obrotu na rynku NewConnect

PODOBNE ARTYKUŁY