ESPI 55/2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 21 stycznia 2020 roku

ESPI 55/2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 21 stycznia 2020 roku – pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 21.01.2020 r.- pobierz

Projekty uchwał NWZ 21.01.2020 r.– pobierz

Proponowane zmiany w Statucie IMS 21.01.2020 r. – pobierz

Wzór pełnomocnictwa na NWZ 21.01.2020 r. – pobierz

Zarząd IMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, REGON 016452416, NIP 5252201663, o kapitale zakładowym w wysokości 647 466,62 zł, wpłaconym w całości (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 stycznia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12:00.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Podstawa szczegółowa: §19 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ESPI 54/2019 Zakończenie IX Transzy Programu Skupu akcji własnych

ESPI 54/2019 Zakończenie IX Transzy Programu Skupu akcji własnych – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 51/2019 z 27.11.2019 r. i 52/2019 z 28.11.2019 r., informuje, że 20 grudnia br. został zakończony i rozliczony skup akcji własnych w ramach IX Transzy Programu Skupu, realizowanego na podstawie Uchwały nr 19 z 25 maja 2017 roku w powiązaniu z Uchwałą nr 26 z 6 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W ramach tej Transzy Spółka nabyła 730.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 14.600 zł, stanowiących 2,25% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 730.000 głosów na WZ (2,25% wszystkich głosów). Akcje były nabywane przez Spółkę po cenie 3,70 zł za 1 akcję.

Na 20 grudnia 2019 roku Emitent posiada łącznie 949.245 akcji własnych, o wartości nominalnej 19.984,90 zł, które stanowią 2,93% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 949.245 głosów na WZ (2,93% wszystkich głosów).

Emitent zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie wykonuje praw głosu z posiadanych akcji własnych.

Zarząd IMS S.A. zarekomenduje najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki umorzenie wszystkich posiadanych akcji własnych.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

ESPI 53/2019 Stopa redukcji w IX Transzy skupu akcji własnych

ESPI 53/2019 Stopa redukcji w IX Transzy skupu akcji własnych – pobierz

W nawiązaniu do raportu nr 52/2019 z 28 listopada br. oraz wypełniając zapisy pkt. 8 Oferty Zakupu Akcji Spółki IMS S.A., Zarząd IMS S.A. informuje, że stopa redukcji w IX Transzy skupu akcji własnych wynosi 78,47%.

ESPI 52/2019 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w IX Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z IX Transzą Programu Skupu

ESPI 52/2019 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w IX Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z IX Transzą Programu Skupu – pobierz

Oferta zakupu Akcji IMS S.A. – pobierz

Formularz Oferty sprzedaży akcji IMS S.A.– pobierz

W nawiązaniu do raportu bieżącego 51/2019 z 27 listopada br. oraz w związku z Uchwałą nr 19 z 25 maja 2017 r. w powiązaniu z Uchwałą nr 26 z 6 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A., Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą ceny (wynagrodzenia) oraz ilości skupowanych akcji własnych w ramach IX Transzy Programu Skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym ustalił cenę (wynagrodzenie) w IX Transzy Programu Skupu w wysokości 3,70 zł (słownie: trzy złote i siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję oraz ilość skupowanych akcji w ilości nie więcej niż 730.000 (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy) sztuk.

Zarząd Emitenta zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki umorzenie akcji własnych nabytych w ramach IX Transzy skupu akcji własnych, analogicznie jak w przypadku posiadanych akcji własnych skupionych w ramach VI, VII i VIII Transzy Programu Skupu.

Spółka informuje także, że Członkowie Zarządu Emitenta będący jednocześnie akcjonariuszami Spółki, złożyli oświadczenia o nieuczestniczeniu w IX Transzy skupu akcji własnych.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu IX Transzy skupu akcji własnych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa.

Zarząd IMS S.A. przekazuje w załączeniu:

– Ofertę Zakupu Akcji wraz z aktualnym harmonogramem realizacji IX Transzy skupu akcji własnych oraz Formularzem Oferty Sprzedaży Akcji IMS S.A.

ESPI 51/2019 IX Transza Skupu akcji własnych

ESPI 51/2019 IX Transza Skupu akcji własnych – pobierz

Uchwała Zarządu IX Transza Skupu Akcji – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje,  że 27 listopada br. podjął uchwałę w sprawie propozycji ceny (wynagrodzenia) i ilości skupowanych akcji w ramach IX Transzy Programu Skupu akcji własnych. Proponowana ilość akcji, która miałaby być przedmiotem nabycia przez Spółkę to 730.000 (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy) sztuk, a proponowana cena (wynagrodzenie) to 3,70 zł (słownie: trzy złote siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję. Ww. propozycja zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Akcje które miałyby być przedmiotem nabycia w IX Transzy Skupu uprawniają do 730.000 głosów, stanowią 2,25% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 2,25% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W ramach IX Transzy nabywanie akcji własnych będzie następować poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym w następstwie skierowania do akcjonariuszy Ofert Zakupu Akcji. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu IX Transzy skupu akcji własnych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa.

W załączeniu Emitent przekazuje uchwałę Zarządu zawierającą harmonogram IX Transzy Programu Skupu akcji własnych.

 

IX Transza skupu akcji własnych prowadzona jest w oparciu o Uchwałę nr 19 z 25 maja 2017 r. w powiązaniu z Uchwałą nr 26 z 6 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. oraz Uchwałę nr 1 z 29 czerwca 2018 r. Zarządu IMS S.A.

ESPI 50/2019 Plany rozwoju międzynarodowego Emitenta

ESPI 50/2019 Plany rozwoju międzynarodowego Emitenta – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozpoczęciu poszukiwań inwestora strategicznego do realizacji planów rozwojowych Spółki związanych z ekspansją międzynarodową. Emitent zidentyfikował kilka interesujących celów akwizycyjnych działających w branży Emitenta, mających swoje siedziby głównie na terenie Europy. W ocenie Zarządu powiększenie Grupy Kapitałowej IMS o kilka rentownych zagranicznych podmiotów o przychodach rzędu 15 – 100 mln zł możliwe jest jedynie przy wsparciu silnego, ukierunkowanego na osiągnięcie celu partnera. Tym celem jest duży wzrost przychodów i zysków Grupy IMS a w konsekwencji wzrost wartości akcji Spółki. Emitent rozważa pozyskanie inwestora finansowego lub branżowego, zawarcie aliansu strategicznego, czy też dokonanie innej transakcji o podobnym charakterze. W związku z powyższym, Emitent planuje prowadzić rozmowy z potencjalnymi inwestorami i partnerami, a także, po zawarciu stosownych umów o zachowanie poufności, może m.in. udostępniać zainteresowanym informacje na temat spraw, aktywów i działalności Spółki oraz Grupy IMS.

W najbliższej przyszłości Zarząd Emitenta planuje podpisać umowę z wiodącą światową firmą doradczą, która wesprze Emitenta w prowadzeniu ww. działań.

ESPI 49/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 21.10.2019 r. do 23.10.2019 r. oraz podsumowanie i zakończenie VIII Transzy Programu Skupu akcji własnych

ESPI 49/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 21.10.2019 r. do 23.10.2019 r. oraz podsumowanie i zakończenie VIII Transzy Programu Skupu akcji własnych – pobierz

Zestawienie transakcji 21.10.2019 – 23.10.2019 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 21.10.2019 r. – 23.10.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o., 4.870 (cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,62 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 17.702,57 zł. Przedmiotowe akcje zostały nabyte w ramach VIII Transzy Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.

Zgodnie z informacją przekazaną przez OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.:
• w dniu 21.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.650 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0051% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0051% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji
wynosiła 3,63 zł;
• w dniu 22.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.500 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0046% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0046% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji
wynosiła 3,63 zł;
• w dniu 23.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.720 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0053% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0053% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji
wynosiła 3,62 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 21.10.2019 r. do 23.10.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 97,40 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0150% kapitału zakładowego Spółki i daje 4.870 głosów
stanowiących 0,0150% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd IMS S.A informuje, że 23 października br. został zakończony (zgodnie z przyjętym harmonogramem) i rozliczony skup akcji własnych w ramach VIII Transzy Programu Skupu.
Skup był realizowany na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. („ZWZ”) z 25 maja 2017 r. w powiązaniu z Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. („ZWZ”) z 6 czerwca
2018 r.

W ramach VIII Transzy Spółka nabyła łącznie 37.675 akcji o łącznej wartości nominalnej 753,50 zł, stanowiących 0,1164% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 37.675 głosów na WZ (0,1164% wszystkich głosów). Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,68 zł za 1 akcję.

Obecnie Spółka posiada łącznie 219.245 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,68% kapitału zakładowego i dających 219.245 głosów stanowiących 0,68% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Posiadane akcje własne zgodnie z decyzją Zarządu będą przeznaczone do umorzenia, w tym:
– akcje własne nabyte w ramach VI Transzy – decyzja Zarządu IMS S.A. z 15 marca 2019 roku;
– akcje własne nabyte w ramach VII Transzy – decyzja Zarządu IMS S.A. z 24 lipca 2019 roku;
– akcje własne nabyte w ramach VIII Transzy – decyzja Zarządu IMS S.A. z 24 października 2019 roku.
Zarząd IMS S.A. zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki umorzenie akcji własnych nabytych w ramach ww. VI, VII i VIII Transzy Skupu po zakończeniu całego Programu Skupu Akcji, o którym mowa powyżej.

Emitent zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie wykonuje praw głosu z posiadanych akcji.

Zgodnie z Uchwałą nr 26 ZWZ z 6 czerwca 2018 r., Spółka najpóźniej do 31 grudnia 2019 roku może wykorzystać jeszcze na potrzeby skupu akcji własnych środki w wysokości 2.745 tys. zł.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

ESPI 48/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 14.10.2019 r. do 18.10.2019 r.

ESPI 48/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 14.10.2019 r. do 18.10.2019 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 14.10.2019 – 18.10.2019 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 14.10.2019 r. – 18.10.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o., 7.739 (siedem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,63 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 28.197,22 zł. Przedmiotowe akcje zostały nabyte w ramach VIII Transzy Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.

Zgodnie z informacją przekazaną przez OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.: • w dniu 14.10.2019 r. zrealizowano nabycie 589 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0018% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0018% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,64 zł;
• w dniu 15.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.800 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0056% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0056% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,64 zł;
• w dniu 16.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.850 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0057% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0057% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,63 zł;
• w dniu 17.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.900 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0059% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0059% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,64 zł;
• w dniu 18.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.600 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0049% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0049% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,63 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 14.10.2019 r. do 18.10.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 154,78 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0239% kapitału zakładowego Spółki i daje 7.739 głosów stanowiących 0,0239% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 214.375 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,66% kapitału zakładowego i dających 214.375 głosów stanowiących 0,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

ESPI 47/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 07.10.2019 r. do 11.10.2019 r.

ESPI 47/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 07.10.2019 r. do 11.10.2019 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 07.10.2019 – 11.10.2019 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 07.10.2019 r. – 11.10.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o., 8.486  (osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,64 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 31.012,08 zł. Przedmiotowe akcje zostały nabyte w ramach VIII Transzy Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.

Zgodnie z informacją przekazaną przez OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.:

  • w dniu 07.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.386 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0043% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0043% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,63 zł;
  • w dniu 08.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.750 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0054% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0054% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,66 zł;
  • w dniu 09.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.800 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0056% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0056% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,64 zł;
  • w dniu 10.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.750 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0054% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0054% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,64 zł;
  • w dniu 11.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.800 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0056% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0056% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,64 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 07.10.2019 r. do 11.10.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 169,72 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0262% kapitału zakładowego Spółki i daje 8.486 głosów stanowiących 0,0262% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 206.636 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,64% kapitału zakładowego i dających 206.636 głosów stanowiących 0,64% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

ESPI 46/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 30.09.2019 r. do 04.10.2019 r.

ESPI 46/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 30.09.2019 r. do 04.10.2019 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 30.09.2019 – 04.10.2019 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 30.09.2019 r. – 04.10.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o., 7.250  (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,70 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 26.913,01 zł. Przedmiotowe akcje zostały nabyte w ramach VIII Transzy Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.

Zgodnie z informacją przekazaną przez OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.:

  • w dniu 30.09.2019 r. zrealizowano nabycie 1.000 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0031% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0031% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,70 zł;
  • w dniu 01.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.500 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0046% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0046% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,81 zł;
  • w dniu 02.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.600 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0049% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0049% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,73 zł;
  • w dniu 03.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.700 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0053% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0053% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,66 zł;
  • w dniu 04.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.450 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0045% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0045% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,60 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 30.09.2019 r. do 04.10.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 145,00 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0224% kapitału zakładowego Spółki i daje 7.250 głosów stanowiących 0,0224% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 198.150 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,61% kapitału zakładowego i dających 198.150 głosów stanowiących 0,61% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052